BU SİTE FARMASİ'NİN RESMİ SİTESİ DEĞİLDİR. RESMİ SİTEYE https://www.farmasi.com.tr/ ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Üyelik Sözleşmesi

 

 

ETİK KURULU YÖNERGESİ

Etik Kurulu Oluşumu ve Görevleri :

Madde 1 – Etik Kurulu; FARMASİ ENTERNASYONAL TİC. A.Ş. nezdinde sunulmakta olan faaliyet ve hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, Girişimci’lerin Girişimci Çalışma Kitapçığı ve www.farmasi.com.tr web sitesinde yayınlanmış genel kurallara, etik davranış kurallarına  uymalarının sağlanması amacıyla kurulmuştur. 

Etik Kurulu; şikâyet,ihbar, talimat üzerine ya da re’sen inceleme yapmaya yetkilidir.  

Etik Kurulu, her seviyede girişimcinin görevlerini yerine getirirken Girişimci Çalışma Kitapçığına ve www.farmasi.com.tr web sitesinde yayınlanmış genel kurallara, etik davranış kurallarına uygun davranıp davranmadıklarını incelemek ve gerektiğinde bunlarla ilgili olarak uygun görülecek disiplin yaptırımlarını/cezalarını vermekle görevlidir. Etik Kurulu, FARMASİ ENTERNASYONAL TİC. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı’nın görüşü alınarak, yönetim kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.  

Cezaların Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller :

Madde 2 - Girişimci Çalışma Kitapçığına tabi her seviyedeki girişimciye verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır; 

 1. - Uyarma : Girişimci görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. 

 

Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

  1. Verilen direktif ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yaptığı yerlerde FARMASİ yetkililerince belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, 
  2. Özürsüz veya izinsiz toplantılara katılmamak ve bildirimde bulunmamak,
  3. Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak, 
  4. Girişimci vakarına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak, 
  5. Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak, 
  6. Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak, 
  7. Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

 

 

 1. - Kınama : Girişimciye, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. 

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

  1. Görev sırasında bağlı bulunduğu sponsora ya da diğer girişimcilere saygı sınırlarını aşan şekilde davranmak, 
  2. Herhangi bir girişimcinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak, 
  3. FARMASİ’ye ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak, 
  4. FARMASİ’ye ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, 
  5. Bağımsız çalışmalarında maiyetindeki personele ve iş sahiplerine ve kendisine bağlı girişimcilere kötü muamelede bulunmak, 
  6. Sponsorlara ve girişimcilere söz veya hareketle sataşmak, 
  7. Görev yaptığı yerlerde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak, 
  8. Verilen direktiflere itiraz etmek, 
  9. FARMASİ’ye borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak. 

 

C- Primden / Hakedişten Kesme : Girişimcinin, priminden kesme cezasıdır. Primden kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 

 1. Kasıtlı olarak; verilen direktif ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak, 
 2. Özürsüz toplantılara gelmemek ve verdiği sözü yerine getirmemek, 
 3. FARMASİ’ye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
 4. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak, 
 5. Görev sırasında FARMASİ’ye lekeler şekilde toplumda infial uyandırıcı hareketlerde bulunmak, 
 6. Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak, 
 7. İzinsiz olarak eski şirket çalışanı, eski girişimci ya da önceden bilgisi verilmiş kişi ya da kuruluşlar ile iş ilişkisi dışında bir bağ kurmak,
 8. Girişimcinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak, .  

 

D. Askıya Alma/Üyeliği Durdurma

Askıya alma ya da üyeliğin durdurulması, girişimcinin bu süre zarfında Farmasi faaliyetlerinden yararlandırılmamasıdır. Askıya alma süresi/üyelik durdurma yaptırımı, 6 aya kadar verilebilir. Bu yaptırımın uygulanabilmesi için aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi gerekir:

 1. Bir Girişimcinin kendisine ait olmayan bir TCKN, telefon numarası ya da e-mail adresi ile, bir başkası adına başka bir sponsorun grubuna kayıt olmaası,
 2. Asıl üyeliğine ait alt grubunu, kendi adına olmayan ekibe geçirmasi, 
 3. Girişimcilerin, başka bir Girişimciye, FARMASİ tüzel kişiliğine ve / veya FARMASİ yetkilileri ile çalışanlarına, herhangi bir platformda, gıyapta veya yüze karşı, olumsuz mesaj vermesi, motivasyon bozması, hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazması, sözler söylemesi, saygısız ifadelerde bulunması, aynı şekilde haklarında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, saygısız ifadeler kullanması,
 4. Yukarıdaki diğer yaptırım gerektiren hallerden biri için de Etik Kurul hafifletici ya da ağırlaştırıcı hallerden biri varsa, 

E.Seviye İlerlemesinin Durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre Girişimcinin bulunduğu Seviyede ilerlemesinin 1 ila 3 ay durdurulmasıdır. Seviye ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır : 

  1. Görevini sarhoş ifa etmek, 
  2. Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak, 
  3. Alt ya da üst girişimcilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
  4. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek, 
  5. Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek, 
  6. Girişimcilere yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak, 
  7. Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak, 
  8. Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak, 
  9. Alta ya da üst girişimcilerle müşterilerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek, 
  10. Verilen görev ve direktifleri kasten yapmamak, 
  11. Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

F. Farmasi Girişimciliğinden Çıkarma: Farmasi Girişimciliğinin  bir süre ya da süresiz olarak durdurulmasıdır. Farmasi Girişimciliğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :

 1. Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasal veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları

Farmasi pazarlamaları sırasında asmak veya teşhir etmek, 

 1. Farmasi’nin rakibi olan bir şirkete üye olmak veya benzeri adlarla kayıt yaptırmak,
 2. Özürsüz olarak bir yılda toplam 10 toplantıya gelmemek, 
 3. Alt ve üstü girişimcilere ve müşterilerine fiili tecavüzde bulunmak, 
 4. Girişimcilik sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, 
 5. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak, 
 6. Yurt içinde ve dışında FARMASİ’nin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, 
 7. 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.  Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan veya iyi veya çok iyi derecede sicil alan Girişimciler için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.  Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir. 

Girişimcilerin, Seviye ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt kazançlarının 1/4 ’ ü kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. 

 

Madde 3 - Uyarma, kınama ve Primden / Hakedişten kesme ve seviye ilerlemesinin durdurulması cezaları Etik Kurul tarafından verilir. 

Madde 4 – Etik Kurul, toplandığı tarihte şu ünvanda bulunan kimselerden oluşur:

 1. Yönetim Kurulu Başkanı ( “Etik Kurul Başkanı” )
 2. Genel Müdür Yardımcısı 
 3. Türkiye Satış Müdürü 
 4. Strateji Geliştirme Müdür Yardımcısı  

Madde 5- Disiplin cezası uygulanmış olanlar Etik kurullarında görev alamazlar.

Madde 6- Etik Kurul’un Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar

(Bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları girişimcilere ait işlerle ilgili Etik Kurul toplantılarına katılamazlar. 

Madde 7- Etik Kurul’un Başkan ve üyelerinin görev süresi 1(bir) yıldır. Eğer süre bitimine kadar yeni bir kurul oluşumu sağlanamamışsa, eski üyeler doğrudan 1(bir) yıl daha görevlendirilmiş sayılarak görevlerine devam edeceklerdir. Söz konusu sürenin dolmasından itibaren ilgili kişilerin yeniden görevlendirilmeleri mümkündür.

Madde 8- Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, Etik Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan ve görevlendireceği Kurul üyesi tarafından sağlanır.

Etik Kurul’da raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından yürütülür. 

Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7(yedi) gün içinde incelerler. 

Madde 9- Etik Kurul salt çoğunlukla toplanır. Kurul toplantısında raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. 

Kurul oy çokluğu ile ve açık oyla karar verir. 

Oylamada çekimser kalınamaz. 

Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar, Başkan tarafından sözlü ve görevlendireceği kimse tarafından yazılı olarak muhataplarına açıklanır.

Madde 10- Kararlar, karar tarihini izleyen 7(yedi) gün içinde, gerekçeli olarak ve oybirliği veya oyçokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır.

Kararlar en geç, kararların verildiği tarihi izleyen 15(onbeş) gün içinde ilgililere tebliğ olunur.

Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir. 

Kararlar, 10(on) yıl süre ile Etik Kurul dijital ve fiziksel arşivinde saklanır. 

Arşiv süresinin sonunda, o esnada görevde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı’nın bilgisi dahilinde fiziksel ve dijital olarak imhası gerçekleştirilir ve bu işlem tutanağa bağlanır.

 

Madde 11- Girişimci hakkında yazılı açıklaması alınmadan, Etik Kurul tarafından  hakkında cezası verilemez. Soruşturma sırasında muhakkak Girişimci’nin yazılı açıklaması ve varsa delillerini iki(2) günden az olmamak üzere verilen sürede iletmesi istenir. 

Belirtilen sürede yazılı açıklama yapmayan veya ek süre talebinde bulunmayan 

Girişimci, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapma/itiraz etme/delil toplanmasını isteme hakkından kendi isteğiyle vazgeçmiş sayılır.

Ek süre talebinde bulunan Girişimci’ye verilebilecek maksimum süre ilk süre üzerine 7(yedi) gündür.

Madde 12- Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. 

Primden / Hakedişten kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. 

Girişimcilikten çıkarma cezası ayrıca Müşteri Hizmetleri, Mali İşler, Satış ve Hukuk  birimi yöneticilerine bildirilir.  

 

 


Hakkımızda

Merhaba 

Ben Serpil Kaya. Cumhuriyet...

 • Abone Ol
Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleye Bilirsiniz..